S2E6: Green Bush

Bird and Ariel watch “Green Bush”.